Révay Péter De monarchia et sacra corona... részlet

Újabb kuriózummal gazdagodott a Régi Jezsuita Könyvtár állománya. A 18. század elején az egykori győri jezsuita gimnázium könyvtárába tartozó, Révay Péter De monarchia et sacra corona Regni Hungariae centuriae septem… című munkáját 2015 szeptemberében vásárolta vissza a Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár.

A több jezsuitát, köztük a neves 17. századi polihisztor Szentiványi Mártont is adó liptószentiványi Szentiványi család támogatásából és saját költségvetési keretből vásárolt 2015 szeptemberében a Jezsuita Rendtörténeti Könyvtár egy értékes, 17. századi régi nyomtatványt, Révay Péter (1568–1622) koronaőr De monarchia et sacra corona Regni Hungariae centuriae septem… című, posztumusz 1659-ben, Frankfurtban megjelent országtörténetét. A kötetet Révay Péter unokája, az 1671-ben kivégzett Nádasdy Ferenc országbíró, a nagy műveltségű mecénás gróf adatta ki, aki maga is ezer szállal kötődött a jezsuita rendhez. Az 1640-es évek elején a bécsi és a soproni jezsuiták hatására tért át katolikus hitre, majd később kiemelkedően támogatta a nyugat-magyarországi jezsuita rendházakat. A most megvásárolt kötet sorsáról, egykori tulajdonosairól több possessori bejegyzés is tanúskodik. 

posessori bejegyzés

A 17. század végén Görgey László győri harmincadvám-ellenőr birtokában volt. Édesapja feltehetőleg az a Görgey János, aki a pannonhalmi apátság officiálisa volt a 17. század első felében. Görgey neve jól ismert a korabeli pénzügyi igazgatásban, hiszen közel negyven éven át vett részt a kamarai adminisztrációban. 1660-tól a Magyar Kamara írnoka, majd később fogalmazója volt. 1674-től lett győri harmincadellenőr, amit 24 éven át töltött be, majd idős korára hivatkozva lemondott hivataláról. Halálának időpontja ismeretlen, valamikor az 1700-as évek elején hunyt el. 

Révay Péter De monarchia et sacra corona...  címoldal

Közel negyedszázados győri működése során bőven volt lehetősége a helyi jezsuita kollégiummal szoros kapcsolatot kialakítani. A győri jezsuita rendház a század közepére már jelentős regionális kisugárzással bírt, gimnáziuma nagy területről vonzotta a diákokat, és ehhez kapcsolódóan gazdag könyvtárat is alapítottak. Így aligha csoda, hogy a kötetet 1709-ben már a győri jezsuita könyvtárban katalogizálták. Görgey valószínűleg elajándékozta, vagy esetleg végrendeletileg hagyhatta a helyi kollégium könyvtárára a kötetet. A kötet későbbi sorsát nem ismerjük. A rend 1773. évi feloszlatásakor a rendházi könyvtárak egy részét a nagyszombati egyetemi könyvtárba olvasztották be. A Révay-munka az elmúlt évtizedekben azonban biztosan magángyűjteményben volt, onnan került antikváriumba, majd a Rendtörténeti Könyvtár tulajdonába. 

Révay Péter De monarchia et sacra corona... oldalrészlet

A kötet jó állapotú, de eredeti kötése ma már hiányzik. A hátoldalán egykori kódexkötés nyoma látszik. Jelenleg papírtáblás kötése van, gerince utólagosan pótolt. A könyv aktívabb használatára utal néhány kéziratos széljegyzet, aláhúzás és kiegészítés a nyomtatott szövegben. Révay Péter munkájáról, annak tartalmáról és jelentőségéről bővebben Tóth Gergely tanulmányaiban és az MTA BTK TTI „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport kutatásaiból tájékozódhatnak.

admin_regi_weblap küldte be időpontban