NKA logó

A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára 2020. október 30-án két pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiumához. A Rendtörténeti Könyvtár állománybővítésére (204110/00815 pályázati azonosító számon) 200.000, számítástechnikai és digitalizálást szolgáló eszközök beszerzésére (204105/03475 azonosító számon) pedig 500.000 forintot nyert.

A jezsuita Rendtörténeti Könyvtár a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára mellett segédkönyvtárként működik, a benne fellelhető könyvanyag segítségével igyekszünk megkönnyíteni, sőt korszerű keretek között tartani a jezsuiták történetét kutatók munkáját. Ennek megfelelően a rendtartomány minden évben bizonyos összeget biztosít a kurrens külföldi, jezsuita témájú szakirodalom beszerzésére, valamint az ilyen tárgyú magyar művek megvásárlására. Ennek célja az, hogy a mindenkori nemzetközi és magyar, rendtörténeti vagy jezsuitákat is érintő egyháztörténeti kutatások legfrissebb eredményei is elérhetők és hasznosíthatók legyenek a JTMR Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár használói számára. A 2020-as évben azonban a vírus okozta gazdasági nehézségek miatt az évről évre esedékes könyvbeszerzést ezúttal az NKA támogatásával valósítottuk meg.

A jezsuita Rendtörténeti Könyvtár belső tere

A Nemzeti Kulturális Alap által rendelkezésünkre bocsátott 200.000 forintból 2021-ben a következő köteteket szereztük be:

  1. The Cambridge Encyclopedia of the Jesuits. Edited by Thomas Worcester SJ. College of the Holy Cross, Massachusetts, 2017. ISBN: 9780521769051
  2. The Oxford Handbook of the Jesuits. Edited by Ines G. Županov. Oxford University Press, 2019. ISBN: 9780190639631

E két kötet a jezsuiták egyetemes történetét tárgyaló két legfrissebb kézikönyv a két legrangosabb angolszász szakmai műhelytől. Tanulmányozásuk a témával foglalkozó fiatal kutatók számára az első lépéseket jelentheti, míg az abban járatosaknak további munkájuk megkönnyítését, elmélyítését szolgálhatja. Míg az 1. sorszámmal jelölt mű szócikkek formájában, a 2. számú tematikus tanulmányokban dolgozza fel a tárgyat, így remekül kiegészítik egymást, más-más kutatói megközelítéseket tesznek lehetővé. Könyvtárunkban hasonlóan alapvető (de évtizedekkel régebbi) művek eddig csak spanyol, német, illetve lengyel nyelven voltak elérhetők. Mivel az angol egyre inkább általánosan ismert idegennyelvvé válik, a két kötet nagyszámú további érdeklődő számára nyitja meg az utat a nemzetközi történettudomány jezsuitákkal foglalkozó ágainak friss eredményei és általános ismeretanyaga felé. Kiváló hátteret biztosítanak emellett a jezsuiták magyarországi történetét hasonlóan átfogó módon, ismeretterjesztő modorban feldolgozó, elsősorban a szélesebb közönségnek szánt kötetnek, amely a levéltárunk és munkatársai jelentős közreműködésével 2021. szeptember 7-én látott napvilágot a Jezsuita Kiadó és a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya kiadásában.

The Cambridge Encyclopedia of the Jesuits. Edited by Thomas Worcester SJ. College of the Holy Cross, Massachusetts, 2017.

 

  1. Meier, Johannes et al.: Jesuiten aus Zentraleuropa in Portugiesisch- und Spanisch-Amerika. Ein bio-bibliographisches Handbuch (eddig megjelent 4 kötete: Brazília, Chile, Új-Granada, Peru)

A 18. században mintegy húsz magyar és magyarországi születésű jezsuita teljesített szolgálatot Dél-Amerika misszióiban, elsősorban az újonnan megismert népek körében. Hitterjesztői, művelődésbeli és gazdasági tevékenységüket a korábban ismeretlen földrész feltérképezésével, valamint természettudományos és néprajzi megfigyelések tételével, publikálásával egészítették ki. Az utóbbi időben Magyarországon megnövekedett az érdeklődés e téma iránt, amely a könyvkiadás terén is megnyilvánult. Mivel azonban a szóban forgó jezsuiták Portugáliából vagy Spanyolországból kiindulva végezték munkájukat, a rájuk vonatkozó források a mai napig jellemzően Magyarországtól, sőt akár Európától is távol érhetők el. Német kutatók egyelőre négy kötetben (a korabeli missziós területek szerint csoportosítva) dolgozták fel és tették közzé a dél-amerikai misszionáriusok, köztük kifejezetten sok magyar és korabeli magyarországi atya életrajzát és munkásságát, méghozzá e nehezen hozzáférhető források felhasználásával. A kötetek tartalma így számtalan ponton kiegészíti, illetve kijavítja a témáról meglévő eddigi ismereteinket, vagyis a magyarországi kutatásokat jelentős mértékben előrelendíti.

Meier, Johannes et al.: Jesuiten aus Zentraleuropa in Portugiesisch- und Spanisch-Amerika. Ein bio-bibliographisches Handbuch (eddig megjelent 4 kötete: Brazília, Chile, Új-Granada, Peru)

 

  1. Werner Drobesch – Peter G. Tropper: Die Jesuiten in Innerösterreich. Die kulturelle und geistige Prägung einer Region im 17. und 18. Jahrhundert. Hermagoras Verlag, 2006. ISBN: 978-3-7086-0249-3

Belső-Ausztria, azaz Stájerország, Karintia és a mai Szlovénia területe a 17–18. században az osztrák jezsuita rendtartomány részét képezte, amelybe a Szent Korona országaiban fekvő rendházak szintén beletartoztak. A magyarországi jezsuiták története tehát ebben a korai időszakban elválaszthatatlanul összeforrt az osztrák örökös tartományokban működő rendtársaikéval, sőt annak ismerete nélkül a történettudomány mai színvonalán aligha értelmezhető. A fenti tanulmánykötet alapvető információkkal látja el a Jézus Társasága magyarországi kutatóit a felsorolt tartományok jezsuitáival, azok tevékenységével és rendházaival kapcsolatban, ami által lehetővé válik a számukra, hogy tágabb összefüggésében vizsgálják szűkebb tárgyukat. Az osztrák tudományosság viszonylag kis számban, de számunkra elengedhetetlenül fontos témákban publikál a jezsuitákkal kapcsolatos műveket, melyek beszerzését ezért egyik elsődleges feladatunknak tekintjük.

Werner Drobesch – Peter G. Tropper: Die Jesuiten in Innerösterreich. Die kulturelle und geistige Prägung einer Region im 17. und 18. Jahrhundert. Hermagoras Verlag, 2006.

 

      5. Klaus Schatz: Geschichte der deutschen Jesuiten. Band IV. 1945-1983. Aschendorff Verlag, Münster, 2013. ISBN: 978-3-402-12967-8

P. Bernhard Duhr SJ 20. század elején írt, máig alapvetőnek számító munkája a német(ajkú) jezsuiták történetéről a Társaság 1773. évi feloszlatásáig dolgozta fel e kiterjedt és szerteágazó témát négy kötetben (melyből kettő önmagában is kétkötetes), összesen csaknem négy és félezer oldalon. Ennek a munkának a folytatására vállalkozott ma élő rendtársa, Klaus Schatz, a frankfurti jezsuita főiskola korábbi egyháztörténet-professzora. Akárcsak nagy elődje, bő kétezer oldalra terjedő anyagát ő is időszakokra osztva rendezte kötetekbe. Az elsőben a Társaság visszaállításától a Kulturkampf során kiadott jezsuitatörvényig (1872), a másodikban annak visszavonásáig (1917), a harmadikban a második világháború végéig (1945), a negyedikben pedig a 33. általános rendgyűlésig (1983) vezeti a történet szálát. Az ötödik, egyben zárókötet a források jegyzékét és mutatókat, valamint a (statisztikai, földrajzi, prozopográfiai és életrajzi) adattárakat tartalmazza. 2019-ben a könyvtárunk számára beszereztük a munka első kötetét, és terveink szerint mind az ötre sor kerül majd. A jelenlegi támogatásból a negyedik kötetet vásároltuk meg, mivel az 1945-83 közötti időszak volt az, amelyben sok magyar jezsuita (a Sectio II. tagjaként) személyesen is bekapcsolódott a németajkú rendtartományok életébe.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

A másik pályázat célja számítástechnikai és digitalizálást szolgáló eszközök beszerzése volt. Ennek keretében egy filmdigitalizáló berendezést és két hordozható számítógépet vásároltunk.

A Jézus Társasága történetét generációk óta kutatják igen kvalitásos történészek, köztük nem egy rendtag is. Utóbbiak az 1945 és 1989 közötti időszakban is végezték a munkájukat, bár az állami tiltás miatt műveik nem jelenhettek meg. Ezért kutatásuk sok esetben elsősorban anyaggyűjtésre korlátozódott, de azt igen széles körben, sőt államhatárokon átívelő módon folytatták. A kor technikai fejlettségi szintjén azonban pozitív vagy negatív filmszalagokra rögzítették a lefotózott eredeti forrásokat. Az illető rendtörténészek hagyatéka levéltárunkba került, ezáltal rengeteg (köztük máig csak határainkon túl fellelhető, sőt elveszett vagy lappangó) történeti dokumentumról rendelkezünk fotómásolattal

Lefotózott, filmszalagra rögzített eredeti források

Ezek közül a legjelentősebbek a magyar házakat is tömörítő osztrák rendtartomány éves jelentéseinek (Litterae Annuae) a római központi jezsuita levéltárban őrzött példányai az 1615–1773 közötti évekből (26 tárolókötetet megtöltő, csíkokra vágott filmszalagon), az egyes rendházak éves jelentéseinek sorozatai (Pozsony 1855–64; Szatmárnémeti 1861–1922; Nagyszombat 1865–1901; Nagykapornak 1877–91, 1905–10; Budapest 1886–1904; Kalocsa 1905–22; Érd 1920–22), illetve a háztörténetek (Historia Domus: Nagyszombat 1855–76, 1886–88; Pozsony 1856–88; Szatmárnémeti 1858–88; Nagykapornak 1905–08; Kalocsa 1905–22; Érd 1920–22), de megtalálhatók köztük további források a jezsuiták Magyarországra való visszatérésének évtizedéből (1850-es évek), a rendtartomány életének összefoglalói az 1905–32 közötti évekből, és más anyagok is.

Ezeken felül több, 20. század második felében működő jezsuita atya készített világszerte végzett munkája során diaképeket, melyek szintén a levéltári állományunkba kerültek. A vizuális források, elsősorban fotók iránt pedig az utóbbi években folyamatosan növekszik az érdeklődés. Megfelelő eszköz híján mindezeket eddig nem lehetett megtekinteni, kutatni. A beszerzett digitalizáló, a Plustek OpticFilm 8200i SE révén azonban immár lehetővé vált ezek digitalizálása, ez által pedig hosszú távú megőrzése és használhatóvá tétele a kutatók számára.  

Munkában a filmdigitalizáló filmszalagot szkennel.Munkában a filmdigitalizáló, diaképeket szkennel.
Munkában a filmdigitalizáló. A fenti képen filmszalagot, az oldalsón diaképeket szkennel.

A levéltár részben elavulóban lévő számítógépparkjának kiegészítésére pedig két laptopot vásároltunk, többek között azzal a céllal, hogy a jövőben talán újra előforduló kényszerű otthoni munkavégzés esetére minden munkatársunk rendelkezzen megfelelő, a rendtartomány által számára biztosított munkaeszközzel. A két hordozható számítógép adatai: LENOVO THINKPAD L470: KIJELZŐ: 14" - 1920x1080 pixel (Full HD); CPU: Intel Core i5; RAM: 8GB DDR4 2400 MHz; SSD: 256 GB SSD - Windows 10 Pro operációs rendszerrel

LENOVO THINKPAD L470: KIJELZŐ: 14" - 1920x1080 pixel (Full HD); CPU: Intel Core i5; RAM: 8GB DDR4 2400 MHz; SSD: 256 GB SSD - Windows 10 Pro operációs rendszerrel

Ezúton is köszönjük a Nemzeti Kulturális Alap támogatását.

Jezsuita Levéltár küldte be időpontban