A JTMR Rendtörténeti Könyvtár használati szabályzata

A JTMR Rendtörténeti Könyvtár, a JTMR Levéltár része, nyilvános könyvtár. Működésére mind a levéltárakra (1995. évi LXVI. tv.), mind a könyvtárakra (1997. évi CXL. tv.) vonatkozó hatályos jogszabályok egyaránt érvényesek. A könyvtár kiemelt célja a jezsuita rendre, valamint a magyar és egyetemes egyháztörténetre vonatkozó irodalom gyűjtése, rendszerezése és kurrens bibliográfia készítése.

I. Beiratkozás

A könyvtár használata beiratkozáshoz kötött. A könyvtár tagjai a beiratkozott és a regisztrált könyvtárhasználók. A könyvtárba beiratkozhat:

- minden cselekvőképes nagykorú magyar állampolgár;

- a 18 év alatti és más nem cselekvőképes személy a törvényes képviselőjének készfizető kezessége mellett;

- a tartózkodási vagy a letelepedési engedéllyel rendelkező uniós külföldi állampolgár;

- a magyar igazolvánnyal vagy a magyar hozzátartozói igazolvánnyal rendelkező külföldi állampolgár a magyar állampolgárokra vonatkozó általános feltételekkel;

- más külföldi állampolgár magyar állampolgár készfizető kezessége mellett.

A beiratkozás és könyvtárhasználat díjtalan. A beiratkozáshoz, a regisztráláshoz és a kezesség vállalásához szükséges adatok:

- név, születési családi és utónév;

- anyja születési családi és utóneve;

- születési hely és idő;

- állandó lakcím, tartózkodási vagy levelezési cím;

- a személyi igazolvány – külföldieknek az útlevél – száma;

A könyvtár a használók adatait a törvényi előírásoknak megfelelően kezeli.

II. Szolgáltatások

A könyvtár állománya általában helyben használható, de kölcsönözhetőek 30 napra mindazok a dokumentumok, amelyek nincsenek helyben használatra kijelölve (duplumok), és amelyek a kölcsönzés tárgyi évétő számított 100 éven belül kerültek kiadásra. Kölcsönzés esetén a használó a kölcsönzés tényét a bizonylat aláírásával ismeri el.

A könyvtár használatra alkalmas dokumentumot ad át a könyvtárhasználónak. A dokumentumok állapotát a visszavételkor a könyvtár ellenőrzi, ha a kölcsönző a dokumentumot elvesztette vagy megrongálta, és nem pótolta a dokumentum azonos gyűjteményi értékű példányával, akkor kártérítést és eljárási díjat kell fizetnie.

A kölcsönzési határidő nem hosszabbítható meg. Ha a kölcsönző a dokumentumokat a lejárat idejére nem hozza vissza, akkor a könyvtár a tartozás rendezésére – a lejárattól számított 18. naptári napon – ajánlott levélben szólítja fel. A készfizető kezessel kölcsönző esetében a felszólítást a kezes kapja. A könyvtár a felszólítás után vissza nem szolgáltatott dokumentumokat elveszettként kezeli, ezért a könyvtár a jogellenes károkozással ért kára megtérítése iránt a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény szerint jár el. A lejárattól számított 57. napon a vagyoni kár (az elveszett dokumentum gyűjteményi értéke) rendezésére és a késedelmi díj megfizetésére közjegyzői fizetési meghagyásos eljárást kér, illetve bírósági végrehajtási eljárást kezdeményez. Az eljárási díj, az értesítési és a kamatköltség a könyvtárhasználót (a készfizető kezest) terheli. Nem kölcsönözhet a könyvtárhasználó, ha a könyvtárnak bármilyen címen tartozik.

A könyvtár állományának egységeiről a szerzői jog szabályait és az állományvédelmi szempontokat figyelembe véve másolatokat készít:

- korlátozott példányszámban:

- fénymásolási,

- szkennelési lehetősége biztosít,

-  a kutató magával hozott digitális fényképezőgépével másolatot készíthet.

A másolat csak magáncélra használható. A szerzői jogvédelem alá nem eső és/vagy védett dokumentumokról másolatot készíteni publikálás céljára csak a könyvtár külön engedélyével lehet. A másolás módja és mértéke a dokumentum értéke, állapota vagy egyéb állományvédelmi ok miatt korlátozható.

Csak fotózni szabad:

- az 50 évnél korábbi keletkezésű nyomtatványokat;

- a sérült, töredezett, rongálódott kiadványokat;

- minden dokumentumot, amelynek állapota a fénymásolást nem engedi meg.

A könyvtár tájékoztatást ad a hazai és a külföldi könyvtári szolgáltatásokról; általános és szakirodalmi információkat nyújt állománya, katalógusai, számítógépes adatbázisai, illetve külső adatbázisok alapján; bibliográfiákat és egyéb kiadványokat jelentet meg számítógéppel kezelhető formában.

III. Könyvtárhasználat ideiglenes vagy tartós korlátozása

A könyvtárhasználati szabályzattal ellentétes, a könyvtár állományvédelmét veszélyeztető és a mások munkáját zavaró tevékenység (étkezés, telefonálás, hangos beszéd, dohányzás) tilos. Ezeknek megszegése esetén a levéltár vezetője vagy a könyvtáros a használatot az adott szolgáltatási napon korlátozhatja. A használat tartós korlátozásáról a levéltár vezetője vagy a P. Provinciális dönt.

Észrevételekkel, panaszokkal a levéltár vezetőjéhez, valamint a P. Provinciálishoz lehet fordulni írásban.