Jezsuita források a világhálón

A Jezsuita Levéltár még 2016-ban a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával digitalizálta az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója kapcsán a külföldre menekült magyar jezsuiták, vagyis a Sectio II. 1948–1957 közötti iratanyagát, amelyet ingyenesen elérhetővé tett egy e-levéltári szolgáltatás keretében. Azóta újabb digitalizált iratanyagokkal bővült az e-levéltári szolgáltatás, erről adunk közre most részletesebb ismertetőt.

A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány Levéltára – a 21. századi szolgáltató levéltárakkal szembeni elvárásoknak eleget téve – 2015 elején kezdte meg állományának digitalizálását. A digitalizálandó iratanyag kiválasztásakor elsődleges szempont volt az iratok kutatottsága, úgymond érdekessége, amelyek a kutatók, érdeklődők szélesebb rétegeihez így könnyebben eljuthatnak. A kiválasztott fondok iratszinten rendezve lettek (többjükhöz darabszintű jegyzék is készült), majd a digitalizálás munkafolyamatát követően kerültek fel a világhálóra, a Jezsuita Levéltár elektronikus archívumába. Az online gyűjteményben jelenleg csaknem harmincezer felvétel között kutathatnak a regisztrált felhasználók.

Az e-archívum jelenleg két nagyobb részre különül el. Egyszerű regisztrációval érhető el az ingyenesen kutatható, NKA-támogatással még 2016-ban megvalósult Sectio II. adatbázis. Ez az 1950-ben Magyarországon feloszlatott és külföldre menekült rendtartomány (Sectio II.) tartományfőnökségi levéltárának az 1957 végéig digitalizált iratanyagát jelenti. Az 1940-es évek végétől az 1956-os forradalmat követő időszakig terjedő levelezésanyag eddig nem ismert mélységében mutatja be nemcsak a menekült jezsuiták történetét, hanem a külföldi magyar diaszpóra életét is. Különösen megrendítőek a forradalmat közvetlenül követő hónapok levelei. A kezdeti reményt hamarosan felváltotta a döbbenet, majd a tenni akarás vágya. Nemcsak az országból elmenekülő jezsuiták, hanem a százezernyi magyar menekült útkeresését is mutatják ezek a források.

Az e-levéltár másik, nagyobb részét regisztrációs díj ellenében lehet kutatni. Ebből az egyik legértékesebb rész a legkorábbi, a rend 1773. évi feloszlatását megelőző kor iratai. Itt található többek között az egri Mária Kongregáció 1698–1773 közötti számadáskönyve és története, amely szinte unikális a maga nemében: nagyon kevés olyan kora újkori forrás maradt fenn ugyanis, amelynek segítségével ilyen mély betekintést nyerhetünk egy vallásos diáktársulat belső életébe. Kiemelkedő forrás a győri kollégium birtokainak 17–18. századi urbáriuma, amely községek szerinti névsorokat tartalmaz, de fenntartotta azt is, hogy a helyi jobbágyság milyen járadékokat fizetett a jezsuitáknak, mint földbirtokosoknak. Digitálisan hozzáférhetővé váltak a pataki rendházra és az általuk adminisztrált helyi plébániára vonatkozó iratok is: ezek a különösen érdekes, eddig teljesen ismeretlen dokumentumok két éve magánszemély adományaként kerültek be a Jezsuita Levéltárba, és számos új információval szolgálnak a sárospataki egyházi viszonyokkal kapcsolatban. Ugyancsak kiemelendő a trencséni jezsuita noviciátus anyakönyve (1655–1771), amely közel 130 esztendő során a rendbe belépett fiatalok tanulmányi, családi adatait tartotta fent.

A későbbi korszakból nagyobb nehézségbe ütközik az 1909-ben megalakult önálló magyar jezsuita rendtartomány kutatása, mivel a központi tartományfőnöki levéltár 1950-ben csaknem teljesen elpusztult. A Jezsuita Levéltárban őrzött töredékekből a litterae annuae sorozat 1936–1947 közötti időszakra vonatkozó (sajnos hiányos) kötetei, valamint az 1950-es feloszlatást követően is Magyarországon maradt, illegalitásban működő viceprovinciára (Sectio I.) vonatkozó iratok is kutathatóak.

Elérhetővé váltak a rend 1853. évi magyarországi visszatelepedését követően alapított egyes jezsuita rendházak iratai is. A historia domus-kötetek mellett itt számos, a családfakutatók számára is különösen érdekes forrás került publikálásra, így a kalocsai jezsuita gimnáziumban és kollégiumban jótékonykodó személyek, valamint a különböző támogatásokat elnyert diákok, valamint a kalocsai Jézus Szíve Társulat névsorait tartalmazó kötetek. Nem csak a családtörténészek számára jelent valóságos csemegét a kalocsai gimnázium „Akadémiák” elnevezésű, három albumból álló gyűjteménye: ezen albumokba időrendi sorrendben gondosan be lettek ragasztva a 19. század végén a Gimnáziumban, vagy az intézményhez valamilyen módon kötődő összes rendezvény, tudományos- vagy színielőadás, koncert plakátja, meghívója. Külön kiemelendő a pécsi jezsuita jelenlétre vonatkozó iratanyag: a rendház mellett a Pius Gimnázium és internátus anyagában fellapozhatók az egykori évkönyvek, értesítők, diáklapok, fotók.

A személyi hagyatékok közül elérhetővé vált a két világháború közötti időszak kiemelkedő jezsuitájának, P. Bangha Bélának, Magyarország „sajtóapostolának” fennmaradt levelezése. A más rendtagoktól kapott levelek mellett számos „külsőstől”, így Gárdonyi Gézától, Herczeg Ferenctől, Horthy Miklósnétól kapott misszilis sorai között böngészhetünk. P. Bangha levelezésének harmadik csoportját az édesapjától kapott levelek alkotják.

A fent leírtak mellett legutóbb a magyar jezsuiták kínai missziójának anyaga vált elérhetővé, amely a misszió történetére vonatkozó dokumentumok, a misszionáriusok levelezésének, fényképeinek gazdag gyűjteménye. A gazdag iratanyag révén bepillantást nyerhetünk a magyar jezsuita rendtartomány egy különleges vállalkozásába, a missziós tevékenység mellett a Távol-Kelet fordulatos történetébe (kínai-japán háború, kínai kommunista hatalomátvétel), egészen a misszionáriusoknak Tajvanra való meneküléséig.

Az e-levéltárban való kutatáshoz mindenekelőtt regisztráció szükséges. A kutatónak a személyes adatok megadása, valamint a felhasználási feltételek elfogadása mellett meg kell adnia, hogy csak az ingyenes, 2016-ban NKA-támogatással készült, vagy a regisztrációs díj fizetését követően kutatható állományban szeretne kutatni. A regisztrációs díjjal 15 napos, 3 hónapos illetve egy éves hozzáférési jogosultságot vásárolhat magának, ami által elérhetővé válik számára a levéltár teljes digitális állománya. A regisztráció előtt a kutatóknak érdemes a digitalizált állomány felől tájékozódni az e-levéltári jegyzékben. Ez a leírás részletesen ismerteti a digitalizált iratok jelzetét, elnevezését, valamint egy rövid ismertetővel segít a kutatóknak. Több irategyütteshez darabszintű jegyzék áll rendelkezésre.

Az elektronikus állomány a jövőben tovább bővül, nagyobb gyarapodások várhatóak majd a fényképgyűjtemény, személyi hagyatékok és rendházi iratanyagok további digitalizálása révén. A Jezsuita Levéltár e-levéltári felületének elindításával meg kíván felelni a 21. század kihívásainak, áttekinthető és jól kezelhető felületen, szakmai szempontokat figyelembe véve publikálja az általa őrzött dokumentumokat, ezzel elősegítve a történeti kutatást, hogy minél szélesebb közönséget szólíthasson meg.