A 2021. évi NKA-támogatások felhasználása

A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára 2020. október 30-án két pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiumához. A Rendtörténeti Könyvtár állománybővítésére (204110/00815 pályázati azonosító számon) 200.000, számítástechnikai és digitalizálást szolgáló eszközök beszerzésére (204105/03475 azonosító számon) pedig 500.000 forintot nyert.

A jezsuita Rendtörténeti Könyvtár a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára mellett segédkönyvtárként működik, a benne fellelhető könyvanyag segítségével igyekszünk megkönnyíteni, sőt korszerű keretek között tartani a jezsuiták történetét kutatók munkáját. Ennek megfelelően a rendtartomány minden évben bizonyos összeget biztosít a kurrens külföldi, jezsuita témájú szakirodalom beszerzésére, valamint az ilyen tárgyú magyar művek megvásárlására. Ennek célja az, hogy a mindenkori nemzetközi és magyar, rendtörténeti vagy jezsuitákat is érintő egyháztörténeti kutatások legfrissebb eredményei is elérhetők és hasznosíthatók legyenek a JTMR Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár használói számára. A 2020-as évben azonban a vírus okozta gazdasági nehézségek miatt az évről évre esedékes könyvbeszerzést ezúttal az NKA támogatásával valósítottuk meg.

A Nemzeti Kulturális Alap által rendelkezésünkre bocsátott 200.000 forintból 2021-ben a következő köteteket szereztük be:

  1. The Cambridge Encyclopedia of the Jesuits. Edited by Thomas Worcester SJ. College of the Holy Cross, Massachusetts, 2017. ISBN: 9780521769051
  2. The Oxford Handbook of the Jesuits. Edited by Ines G. Županov. Oxford University Press, 2019. ISBN: 9780190639631

E két kötet a jezsuiták egyetemes történetét tárgyaló két legfrissebb kézikönyv a két legrangosabb angolszász szakmai műhelytől. Tanulmányozásuk a témával foglalkozó fiatal kutatók számára az első lépéseket jelentheti, míg az abban járatosaknak további munkájuk megkönnyítését, elmélyítését szolgálhatja. Míg az 1. sorszámmal jelölt mű szócikkek formájában, a 2. számú tematikus tanulmányokban dolgozza fel a tárgyat, így remekül kiegészítik egymást, más-más kutatói megközelítéseket tesznek lehetővé. Könyvtárunkban hasonlóan alapvető (de évtizedekkel régebbi) művek eddig csak spanyol, német, illetve lengyel nyelven voltak elérhetők. Mivel az angol egyre inkább általánosan ismert idegennyelvvé válik, a két kötet nagyszámú további érdeklődő számára nyitja meg az utat a nemzetközi történettudomány jezsuitákkal foglalkozó ágainak friss eredményei és általános ismeretanyaga felé. Kiváló hátteret biztosítanak emellett a jezsuiták magyarországi történetét hasonlóan átfogó módon, ismeretterjesztő modorban feldolgozó, elsősorban a szélesebb közönségnek szánt kötetnek, amely a levéltárunk és munkatársai jelentős közreműködésével 2021. szeptember 7-én látott napvilágot a Jezsuita Kiadó és a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya kiadásában.

  1. Meier, Johannes et al.: Jesuiten aus Zentraleuropa in Portugiesisch- und Spanisch-Amerika. Ein bio-bibliographisches Handbuch (eddig megjelent 4 kötete: Brazília, Chile, Új-Granada, Peru)

A 18. században mintegy húsz magyar és magyarországi születésű jezsuita teljesített szolgálatot Dél-Amerika misszióiban, elsősorban az újonnan megismert népek körében. Hitterjesztői, művelődésbeli és gazdasági tevékenységüket a korábban ismeretlen földrész feltérképezésével, valamint természettudományos és néprajzi megfigyelések tételével, publikálásával egészítették ki. Az utóbbi időben Magyarországon megnövekedett az érdeklődés e téma iránt, amely a könyvkiadás terén is megnyilvánult. Mivel azonban a szóban forgó jezsuiták Portugáliából vagy Spanyolországból kiindulva végezték munkájukat, a rájuk vonatkozó források a mai napig jellemzően Magyarországtól, sőt akár Európától is távol érhetők el. Német kutatók egyelőre négy kötetben (a korabeli missziós területek szerint csoportosítva) dolgozták fel és tették közzé a dél-amerikai misszionáriusok, köztük kifejezetten sok magyar és korabeli magyarországi atya életrajzát és munkásságát, méghozzá e nehezen hozzáférhető források felhasználásával. A kötetek tartalma így számtalan ponton kiegészíti, illetve kijavítja a témáról meglévő eddigi ismereteinket, vagyis a magyarországi kutatásokat jelentős mértékben előrelendíti.

  1. Werner Drobesch – Peter G. Tropper: Die Jesuiten in Innerösterreich. Die kulturelle und geistige Prägung einer Region im 17. und 18. Jahrhundert. Hermagoras Verlag, 2006. ISBN: 978-3-7086-0249-3

Belső-Ausztria, azaz Stájerország, Karintia és a mai Szlovénia területe a 17–18. században az osztrák jezsuita rendtartomány részét képezte, amelybe a Szent Korona országaiban fekvő rendházak szintén beletartoztak. A magyarországi jezsuiták története tehát ebben a korai időszakban elválaszthatatlanul összeforrt az osztrák örökös tartományokban működő rendtársaikéval, sőt annak ismerete nélkül a történettudomány mai színvonalán aligha értelmezhető. A fenti tanulmánykötet alapvető információkkal látja el a Jézus Társasága magyarországi kutatóit a felsorolt tartományok jezsuitáival, azok tevékenységével és rendházaival kapcsolatban, ami által lehetővé válik a számukra, hogy tágabb összefüggésében vizsgálják szűkebb tárgyukat. Az osztrák tudományosság viszonylag kis számban, de számunkra elengedhetetlenül fontos témákban publikál a jezsuitákkal kapcsolatos műveket, melyek beszerzését ezért egyik elsődleges feladatunknak tekintjük.

      5. Klaus Schatz: Geschichte der deutschen Jesuiten. Band IV. 1945-1983. Aschendorff                   Verlag, Münster, 2013. ISBN: 978-3-402-12967-8

P. Bernhard Duhr SJ 20. század elején írt, máig alapvetőnek számító munkája a német(ajkú) jezsuiták történetéről a Társaság 1773. évi feloszlatásáig dolgozta fel e kiterjedt és szerteágazó témát négy kötetben (melyből kettő önmagában is kétkötetes), összesen csaknem négy és félezer oldalon. Ennek a munkának a folytatására vállalkozott ma élő rendtársa, Klaus Schatz, a frankfurti jezsuita főiskola korábbi egyháztörténet-professzora. Akárcsak nagy elődje, bő kétezer oldalra terjedő anyagát ő is időszakokra osztva rendezte kötetekbe. Az elsőben a Társaság visszaállításától a Kulturkampf során kiadott jezsuitatörvényig (1872), a másodikban annak visszavonásáig (1917), a harmadikban a második világháború végéig (1945), a negyedikben pedig a 33. általános rendgyűlésig (1983) vezeti a történet szálát. Az ötödik, egyben zárókötet a források jegyzékét és mutatókat, valamint a (statisztikai, földrajzi, prozopográfiai és életrajzi) adattárakat tartalmazza. 2019-ben a könyvtárunk számára beszereztük a munka első kötetét, és terveink szerint mind az ötre sor kerül majd. A jelenlegi támogatásból a negyedik kötetet vásároltuk meg, mivel az 1945-83 közötti időszak volt az, amelyben sok magyar jezsuita (a Sectio II. tagjaként) személyesen is bekapcsolódott a németajkú rendtartományok életébe.


A másik pályázat célja számítástechnikai és digitalizálást szolgáló eszközök beszerzése volt. Ennek keretében egy filmdigitalizáló berendezést és két hordozható számítógépet vásároltunk.

A Jézus Társasága történetét generációk óta kutatják igen kvalitásos történészek, köztük nem egy rendtag is. Utóbbiak az 1945 és 1989 közötti időszakban is végezték a munkájukat, bár az állami tiltás miatt műveik nem jelenhettek meg. Ezért kutatásuk sok esetben elsősorban anyaggyűjtésre korlátozódott, de azt igen széles körben, sőt államhatárokon átívelő módon folytatták. A kor technikai fejlettségi szintjén azonban pozitív vagy negatív filmszalagokra rögzítették a lefotózott eredeti forrásokat. Az illető rendtörténészek hagyatéka levéltárunkba került, ezáltal rengeteg (köztük máig csak határainkon túl fellelhető, sőt elveszett vagy lappangó) történeti dokumentumról rendelkezünk fotómásolattal. Ezek közül a legjelentősebbek a magyar házakat is tömörítő osztrák rendtartomány éves jelentéseinek (Litterae Annuae) a római központi jezsuita levéltárban őrzött példányai az 1615–1773 közötti évekből (26 tárolókötetet megtöltő, csíkokra vágott filmszalagon), az egyes rendházak éves jelentéseinek sorozatai (Pozsony 1855–64; Szatmárnémeti 1861–1922; Nagyszombat 1865–1901; Nagykapornak 1877–91, 1905–10; Budapest 1886–1904; Kalocsa 1905–22; Érd 1920–22), illetve a háztörténetek (Historia Domus: Nagyszombat 1855–76, 1886–88; Pozsony 1856–88; Szatmárnémeti 1858–88; Nagykapornak 1905–08; Kalocsa 1905–22; Érd 1920–22), de megtalálhatók köztük további források a jezsuiták Magyarországra való visszatérésének évtizedéből (1850-es évek), a rendtartomány életének összefoglalói az 1905–32 közötti évekből, és más anyagok is.

Ezeken felül több, 20. század második felében működő jezsuita atya készített világszerte végzett munkája során diaképeket, melyek szintén a levéltári állományunkba kerültek. A vizuális források, elsősorban fotók iránt pedig az utóbbi években folyamatosan növekszik az érdeklődés.

Megfelelő eszköz híján mindezeket eddig nem lehetett megtekinteni, kutatni. A beszerzett digitalizáló, a Plustek OpticFilm 8200i SE révén azonban immár lehetővé vált ezek digitalizálása, ez által pedig hosszú távú megőrzése és használhatóvá tétele a kutatók számára.  

 

 

Munkában a filmdigitalizáló. A fenti képen filmszalagot, az oldalsón diaképeket szkennel.

 

A levéltár részben elavulóban lévő számítógépparkjának kiegészítésére pedig két laptopot vásároltunk, többek között azzal a céllal, hogy a jövőben talán újra előforduló kényszerű otthoni munkavégzés esetére minden munkatársunk rendelkezzen megfelelő, a rendtartomány által számára biztosított munkaeszközzel. A két hordozható számítógép adatai: LENOVO THINKPAD L470: KIJELZŐ: 14″ – 1920×1080 pixel (Full HD); CPU: Intel Core i5; RAM: 8GB DDR4 2400 MHz; SSD: 256 GB SSD – Windows 10 Pro operációs rendszerrel

Ezúton is köszönjük a Nemzeti Kulturális Alap támogatását.