E-levéltár

A Jezsuita Levéltár még 2016-ban a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával digitalizálta az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója kapcsán a külföldre menekült magyar jezsuiták, vagyis a Sectio II. 1948–1957 közötti iratanyagát, amelyet ingyenesen elérhetővé tett egy e-levéltári szolgáltatás keretében. Azóta újabb digitalizált iratanyagokkal bővült az e-levéltári szolgáltatás, erről adunk közre most részletesebb ismertetőt.

A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány Levéltára – a 21. századi szolgáltató levéltárakkal szembeni elvárásoknak eleget téve – 2015 elején kezdte meg állományának digitalizálását. A digitalizálandó iratanyag kiválasztásakor elsődleges szempont volt az iratok kutatottsága, úgymond érdekessége, amelyek a kutatók, érdeklődők szélesebb rétegeihez így könnyebben eljuthatnak. A kiválasztott fondok iratszinten rendezve lettek (többjükhöz darabszintű jegyzék is készült), majd a digitalizálás munkafolyamatát követően kerültek fel a világhálóra, a Jezsuita Levéltár elektronikus archívumába. Az online gyűjteményben jelenleg csaknem harmincezer felvétel között kutathatnak a regisztrált felhasználók.

Távirat Bécsből New Yorkba

Az e-archívum jelenleg két nagyobb részre különül el. Egyszerű regisztrációval érhető el az ingyenesen kutatható, NKA-támogatással még 2016-ban megvalósult Sectio II. adatbázis. Ez az 1950-ben Magyarországon feloszlatott és külföldre menekült rendtartomány (Sectio II.) tartományfőnökségi levéltárának az 1957 végéig digitalizált iratanyagát jelenti. Az 1940-es évek végétől az 1956-os forradalmat követő időszakig terjedő levelezésanyag eddig nem ismert mélységében mutatja be nemcsak a menekült jezsuiták történetét, hanem a külföldi magyar diaszpóra életét is. Különösen megrendítőek a forradalmat közvetlenül követő hónapok levelei. A kezdeti reményt hamarosan felváltotta a döbbenet, majd a tenni akarás vágya. Nemcsak az országból elmenekülő jezsuiták, hanem a százezernyi magyar menekült útkeresését is mutatják ezek a források.

Győri urbárium címoldala

Az e-levéltár másik, nagyobb részét regisztrációs díj ellenében lehet kutatni. Ebből az egyik legértékesebb rész a legkorábbi, a rend 1773. évi feloszlatását megelőző kor iratai. Itt található többek között az egri Mária Kongregáció 1698–1773 közötti számadáskönyve és története, amely szinte unikális a maga nemében: nagyon kevés olyan kora újkori forrás maradt fenn ugyanis, amelynek segítségével ilyen mély betekintést nyerhetünk egy vallásos diáktársulat belső életébe. Kiemelkedő forrás a győri kollégium birtokainak 17–18. századi urbáriuma, amely községek szerinti névsorokat tartalmaz, de fenntartotta azt is, hogy a helyi jobbágyság milyen járadékokat fizetett a jezsuitáknak, mint földbirtokosoknak. Digitálisan hozzáférhetővé váltak a pataki rendházra és az általuk adminisztrált helyi plébániára vonatkozó iratok is: ezek a különösen érdekes, eddig teljesen ismeretlen dokumentumok két éve magánszemély adományaként kerültek be a Jezsuita Levéltárba, és számos új információval szolgálnak a sárospataki egyházi viszonyokkal kapcsolatban. Ugyancsak kiemelendő a trencséni jezsuita noviciátus anyakönyve (1655–1771), amely közel 130 esztendő során a rendbe belépett fiatalok tanulmányi, családi adatait tartotta fent.

A későbbi korszakból nagyobb nehézségbe ütközik az 1909-ben megalakult önálló magyar jezsuita rendtartomány kutatása, mivel a központi tartományfőnöki levéltár 1950-ben csaknem teljesen elpusztult. A Jezsuita Levéltárban őrzött töredékekből a litterae annuae sorozat 1936–1947 közötti időszakra vonatkozó (sajnos hiányos) kötetei, valamint az 1950-es feloszlatást követően is Magyarországon maradt, illegalitásban működő viceprovinciára (Sectio I.) vonatkozó iratok is kutathatóak.

Budapesti rendház historia domusa

Elérhetővé váltak a rend 1853. évi magyarországi visszatelepedését követően alapított egyes jezsuita rendházak iratai is. A historia domus-kötetek mellett itt számos, a családfakutatók számára is különösen érdekes forrás került publikálásra, így a kalocsai jezsuita gimnáziumban és kollégiumban jótékonykodó személyek, valamint a különböző támogatásokat elnyert diákok, valamint a kalocsai Jézus Szíve Társulat névsorait tartalmazó kötetek. Nem csak a családtörténészek számára jelent valóságos csemegét a kalocsai gimnázium „Akadémiák” elnevezésű, három albumból álló gyűjteménye: ezen albumokba időrendi sorrendben gondosan be lettek ragasztva a 19. század végén a Gimnáziumban, vagy az intézményhez valamilyen módon kötődő összes rendezvény, tudományos- vagy színielőadás, koncert plakátja, meghívója. Külön kiemelendő a pécsi jezsuita jelenlétre vonatkozó iratanyag: a rendház mellett a Pius Gimnázium és internátus anyagában fellapozhatók az egykori évkönyvek, értesítők, diáklapok, fotók.

A személyi hagyatékok közül elérhetővé vált a két világháború közötti időszak kiemelkedő jezsuitájának, P. Bangha Bélának, Magyarország „sajtóapostolának” fennmaradt levelezése. A más rendtagoktól kapott levelek mellett számos „külsőstől”, így Gárdonyi Gézától, Herczeg Ferenctől, Horthy Miklósnétól kapott misszilis sorai között böngészhetünk. P. Bangha levelezésének harmadik csoportját az édesapjától kapott levelek alkotják.

Szülői levél Bangha Bélához

A fent leírtak mellett legutóbb a magyar jezsuiták kínai missziójának anyaga vált elérhetővé, amely a misszió történetére vonatkozó dokumentumok, a misszionáriusok levelezésének, fényképeinek gazdag gyűjteménye. A gazdag iratanyag révén bepillantást nyerhetünk a magyar jezsuita rendtartomány egy különleges vállalkozásába, a missziós tevékenység mellett a Távol-Kelet fordulatos történetébe (kínai-japán háború, kínai kommunista hatalomátvétel), egészen a misszionáriusoknak Tajvanra való meneküléséig.

Az e-levéltárban való kutatáshoz mindenekelőtt regisztráció szükséges. A kutatónak a személyes adatok megadása, valamint a felhasználási feltételek elfogadása mellett meg kell adnia, hogy csak az ingyenes, 2016-ban NKA-támogatással készült, vagy a regisztrációs díj fizetését követően kutatható állományban szeretne kutatni. A regisztrációs díjjal 15 napos, 3 hónapos illetve egy éves hozzáférési jogosultságot vásárolhat magának, ami által elérhetővé válik számára a levéltár teljes digitális állománya. A regisztráció előtt a kutatóknak érdemes a digitalizált állomány felől tájékozódni az e-levéltári jegyzékben. Ez a leírás részletesen ismerteti a digitalizált iratok jelzetét, elnevezését, valamint egy rövid ismertetővel segít a kutatóknak. Több irategyütteshez darabszintű jegyzék áll rendelkezésre.

Az elektronikus állomány a jövőben tovább bővül, nagyobb gyarapodások várhatóak majd a fényképgyűjtemény, személyi hagyatékok és rendházi iratanyagok további digitalizálása révén. A Jezsuita Levéltár e-levéltári felületének elindításával meg kíván felelni a 21. század kihívásainak, áttekinthető és jól kezelhető felületen, szakmai szempontokat figyelembe véve publikálja az általa őrzött dokumentumokat, ezzel elősegítve a történeti kutatást, hogy minél szélesebb közönséget szólíthasson meg.

 

admin_regi_weblap küldte be időpontban