konferencia plakátja

1773 nyarán XIV. Kelemen pápa feloszlatta a Jézus Társaságát, rendelkezését a Magyar Királyságban Mária Terézia szeptemberben hirdette ki. Pray György jezsuita történész ebben az évben 50 esztendős volt. 2023-ban ezért a Jézus Társasága feloszlatásának 250. és Pray György születésének 300. évfordulójáról egyaránt megemlékezünk. 

Az Országos Széchényi Könyvtár, az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete és a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára ezért közösen tudományos konferenciát szervez Jezsuita – Pray – Kódex címmel 2023. szeptember 28-29-én, ahová mindenkit szeretettel várunk. a konferencia meghívója

Címének megfelelően a konferencia általános témái a jezsuiták 18. századi története a Kárpát-medencében, a rend feloszlatása és a rendtagok további sorsa, Pray György élete és munkássága, valamint a Pray-kódexnek és korának számtalan vonatkozása. Az előadók és szekcióelnökök a témakör legavatottabb szakértői lesznek, köztük jelenlegi és korábbi munkatársaink, valamint kutatóink és egyházi levéltáros kollégáink egyaránt megtalálhatók.

A rendezvény időpontja, helyszíne és programja a következő.

a konferencia programja
2023. szeptember 28. (csütörtök), ELTE Egyetemi Könyvtár
 

9.30 – 10.00 Köszöntők
 

Jezsuiták és oktatás
Szekcióvezető: Tóth Krisztina
10.00 – 10.20 Siptár Dániel: Az osztrák jezsuita rendtartomány magyarországi házai a feloszlatás előtti
években
10.20 – 10.40 Kádár Zsófia – Henrieta Žažová: Nagyszombat – a jezsuita kollégium mint komplex
intézmény a 18. században. Rendtagok és épületek
10.40 – 11.00 Fazekas István – Barta M. János: A nagyszombati jezsuita gimnázium diáksága az
1735/1736-os tanévben
 

11.00 – 11.20 Szünet


11.20 – 11.40 Kökényesi Zsolt: A jezsuita iskolahálózat magyar főúri tanulói a feloszlatás előtti
időszakban (1759–1773)
11.40 – 12.00 Szádoczki Vera: Repetitio est mater studiorum. A repetensképzés elmélete és gyakorlata
a 18. században
 

12.00 – 12.20 Kérdések, hozzászólások
12.20 – 13.20 Ebédszünet
 

A Jézus Társaság feloszlatása
Szekcióvezető: Forgó András
13.20 – 13.40 Babarczi Dóra: A jezsuita rend feloszlatásához vezető út – a Jézus Társasága és a
gyarmatbirodalmak konfliktusai a 18. század közepén
13.40 – 14.00 Maczák Ibolya: Egyházi pásztor – a jezsuita rendről
14.00 – 14.20 Mózessy Gergely: Ex-jezsuiták a székesfehérvári egyházmegyében
14.20 – 14.40 Lakatos Adél: Jezsuita névjegyzékek a Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár
kézirattárában
 

14.40 – 15.00 Kérdések, hozzászólások
15.00 – 15.20 Szünet
 

Pray György, a jezsuita tudós
Szekcióvezető: Molnár Antal
15.20 – 15.40 Tóth Gergely: „Elsők”, „legnagyobbak”, „alapítók”. Pray György történetírói
munkásságának revíziója
15.40 – 16.00 Vásáry István: Magyar őstörténet és a kínai rítusvita – Pray György versus Desericzky
Ince és Cetto Benedek
16.00 – 16.20 Benei Bernadett: Pray György és a középkori történelmünk kritikus kérdései
16.20 – 16.40 Jarmalov Rezső: Egy elmérgesedő történészdisputa – Pray György és Gánóczy Antal
vitája a váradi püspökség alapításáról
16.40 – 17.00 Sánta Sára: Pray György, a tudós könyvtáros
17.00 – 17.20 Kérdések, hozzászólások
17.20 – 17.30 Zárszó

 

2023. szeptember 29. (péntek), Országos Széchényi Könyvtár
 

8.50 – 9.00 Köszöntő
 

A Pray-kódex
Szekcióvezető: Sarbak Gábor
9.00 – 9.20 Madas Edit: A Pray-kódex kodikológiai és tartalmi leírása
9.20 – 9.40 Tóth Zsuzsanna: A Pray-kódex kötése a 12–13. századi kötéstörténet tükrében, a kódex
kötésének rekonstrukciója
9.40 – 10.00 Bibor Máté: A kódex története az Országos Széchényi Könyvtárban a 19. században
 

10.00 – 10.20 Szünet


A Pray-kódex a liturgia történetében
Szekcióvezető: Madas Edit
10.20 – 10.40 Földváry Miklós István: A miseorációk korpuszának összehasonlító elemzése
10.40 – 11.00 Horváth Balázs: A Pray-kódex szakramentáriumának miseordója
11.00 – 11.20 Czagány Zsuzsa: A Pray-kódex mint zenetörténeti forrás. A szakramentárium
énektételei
11.20 – 11.40 Gilányi Gabriella: A Pray-kódex kottaírásainak új elemzése
 

11.40 – 12.00 Kérdések, hozzászólások
12.00 – 13.00 Ebédszünet
 

Latin (liturgikus) nyelv és népnyelv
Szekcióvezető: Thoroczkay Gábor
13.00 – 13.20 Solymosi László: Egyház és anyanyelv az Árpád-korban
13.20 – 13.40 Szovák Kornél: Az írás forradalma. Írásbeliség és műveltség III. Béla korában
13.40 – 14.00 Korompay Klára: A Halotti beszéd és a Halotti könyörgés nyelve
14.00 – 14.20 Bartók Zsófia Ágnes: A Halotti beszéd és a Halotti könyörgés műfaja
14.20 – 14.40 Vladár Zsuzsanna: A nyelvemlékek korai recepciója
14.40 – 15.00 Kérdések, hozzászólások
 

15.00 – 15.20 Szünet
 

Törvények és (művészet)történet
Szekcióvezető: Benkő Elek
15.20 – 15.40 Szuromi Szabolcs Anzelm OPraem: Megjegyzések a Pray-kódex kánonjogi
vonatkozásairól
15.40 – 16.00 Bácsatyai Dániel: A Pozsonyi Évkönyv és a Pray-kódex történeti tárgyú bejegyzései
16.00 – 16.20 Dénesi Tamás: A Pray-kódex a bencés historiográfiában
16.20 – 16.40 Boreczky Anna: A Pray-kódex passióciklusa és egy bizánci ereklyekultusz nyomai a
középkori Magyarország könyvfestészetében
 

16.40 – 17.00 Kérdések, hozzászólások
17.00 – 17.10 Zárszó

 

20.00 – 21.30 Könyvbemutató a Kutatók Éjszakája keretében az Országos Széchényi Könyvtárban:
Hazai örökség európai összefüggésben. Az esztergomi zsolozsma összkiadása és az összehasonlító
rítuselemzés címmel, amelynek során Földváry Miklós István: Usuarium. A Guide to the Study of
Latin Liturgical Uses in the Middle Ages and the Early Modern Period I–II és Breviarium
Strigoniense. Proprium de Tempore a–h című kiadványokat Földváry Miklós István, Szoliva Gábriel
OFM, Nényei Sára és Csonka Szabina Babett mutatják be. A kerekasztal beszélgetés moderátora:
Sarbak Gábor.

Jezsuita Levéltár küldte be időpontban